بخش یا مهدی صاحب الزمان
تصاویر منتخب کاربران


مطالعات اجتماعی - پایه چهارم-سه شنبه 13 اسفند

مطالعات اجتماعی - پایه چهارم-سه شنبه 13 اسفند

پایه چهارم - تکلیف قرآن - چهارشنبه ۱۴ مهرماه

پایه چهارم - تکلیف قرآن - چهارشنبه ۱۴ مهرماه

🍂 قرآن،پایه پنجم،چهارشنبه 21 مهر ماه 1400( تکلیف )🍂

🍂 قرآن،پایه پنجم،چهارشنبه 21 مهر ماه 1400( تکلیف )🍂

ریاضی چهارم سه شنبه۹۸/۱۲/۱۳

ریاضی چهارم سه شنبه۹۸/۱۲/۱۳

تدریس معکوس ریاضی چهارم شنبه ۹۸/۱۲/۱۷

تدریس معکوس ریاضی چهارم شنبه ۹۸/۱۲/۱۷

ریاضی  چهارم چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱

ریاضی چهارم چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱

ریاضی چهارم یکشنبه۹۹/۲/۷

ریاضی چهارم یکشنبه۹۹/۲/۷

🌹چهارم، فارسی، 6مهر(کوشا +کاردستی پرستو)🌹

🌹چهارم، فارسی، 6مهر(کوشا +کاردستی پرستو)🌹

🌹فارسی، پایه چهارم، یک شنبه14 دی(تکلیف: کلمه نویسی)🌹

🌹فارسی، پایه چهارم، یک شنبه14 دی(تکلیف: کلمه نویسی)🌹

🌹فارسی، پایه چهارم، یک شنبه14 دی(تکلیف: کلمه نویسی)🌹

🌹فارسی، پایه چهارم، یک شنبه14 دی(تکلیف: کلمه نویسی)🌹