بخش تکالیف

تصاویر منتخب کاربران


تمرین 16 فروردین

تمرین 16 فروردین

حل تمرین ۱ و ۲ به صورت فرآیندی

تصویر مربوط به متن نویسی

تصویر مربوط به متن نویسی

تکلیف ساعت

تکلیف ساعت

صفحه ی ۱۵۲ کتاب ریاضی

صفحه ی ۱۵۲ کتاب ریاضی

شکل نهایی بعد از اجرای دستورالعمل ها

شکل نهایی بعد از اجرای دستورالعمل ها