۵۰۹۰۵
۱۷۱۵

۲۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

توزیع کمک های مومنانه
نیمکت های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه میدهند چون ریشه در تلاش معلم دارند..
مسابقه مشاعره
Round Up  2(a) - Part 4+part 5

...