خروجی رزومه

سرچه باشدکه به پای تو گذارم ان را جان چه قابل که تو از من بپذیری ان را

تاریخ تولد: --

شماره همراه:--

شماره ثابت: --

پست الکترونیک: --


کتاب‌هایی که خوانده‌ام

       

ورزش‌های مورد علاقه

   

هنر‌های مورد علاقه